Get Adobe Flash player

ข้อมูลบริการ

แนวทางการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ

  **  สิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพต่างด้าว**

 

สิทธิประกันสุขภาพต่างด้าว

- การตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา และฟื้นฟูสถาพทางการแพทย์ จนสิ้นสุด การรักษา
รวมแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ
- การถอนฟัน (รวมถึงการผ่าหรือถอนฟันคุด) การอุดฟัน การขูดหินปูน
- บริการอาหารและห้องผู้ป่วยสามัญ
- ยาและเวชภัณฑ์ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
- การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล

การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง

การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามเงื่อนไขค่าใช้จ่ายที่คณะทำงานประกันสุขภาพ
ตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว ส่วนกลางกำหนด
กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน

กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถใช้บริการในสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนประกันตน
โดยทั้งนี้จังหวัด/กรมการแพทย์ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล

กรณีที่สถานพยาบาลที่แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันตนไว้ส่งต่อผู้ป่วย(แรงงานต่างด้าว)
ไปยังสถานพยาบาลแห่งอื่นเพื่อการรักษาพยาบาล จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการส่งต่อ
ผู้ป่วยไปรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ และระบบการประกันสุขภาพ กรณีส่งผู้ป่วยออกนอก
เขตพื้นที่จัดหวัด สถานพยาบาลต้องทำหนังสือขออนุญาต พร้อมแนบรูปถ่ายแรงงาน 2 ใบ
ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง ในกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตาม
ที่ กรมการแพทย์กำหน

Language

Login Form

คู่มือการใช้ภาษา Asean

ศูนย์ช่วยเหลือต่างชาติ

 


 

สถิติผู้เข้าชม

022451
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
24
21
123
22145
316
728
22451

Your IP: 54.234.228.78
2018-12-14 18:59