Get Adobe Flash player

ข้อมูลบริการ

แนวทางการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ

  **  สิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพต่างด้าว**

 

สิทธิประกันสุขภาพต่างด้าว

- การตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา และฟื้นฟูสถาพทางการแพทย์ จนสิ้นสุด การรักษา
รวมแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ
- การถอนฟัน (รวมถึงการผ่าหรือถอนฟันคุด) การอุดฟัน การขูดหินปูน
- บริการอาหารและห้องผู้ป่วยสามัญ
- ยาและเวชภัณฑ์ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
- การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล

การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง

การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามเงื่อนไขค่าใช้จ่ายที่คณะทำงานประกันสุขภาพ
ตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว ส่วนกลางกำหนด
กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน

กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถใช้บริการในสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนประกันตน
โดยทั้งนี้จังหวัด/กรมการแพทย์ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล

กรณีที่สถานพยาบาลที่แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันตนไว้ส่งต่อผู้ป่วย(แรงงานต่างด้าว)
ไปยังสถานพยาบาลแห่งอื่นเพื่อการรักษาพยาบาล จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการส่งต่อ
ผู้ป่วยไปรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ และระบบการประกันสุขภาพ กรณีส่งผู้ป่วยออกนอก
เขตพื้นที่จัดหวัด สถานพยาบาลต้องทำหนังสือขออนุญาต พร้อมแนบรูปถ่ายแรงงาน 2 ใบ
ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง ในกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตาม
ที่ กรมการแพทย์กำหน

Language

Login Form

คู่มือการใช้ภาษา Asean

ศูนย์ช่วยเหลือต่างชาติ

 


 

สถิติผู้เข้าชม

026407
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
48
143
26141
470
1393
26407

Your IP: 54.243.17.113
2019-03-21 00:12